Vzduch, půda, voda

Bez vzduchu, který dýcháme, půdy, na které žijeme a stavíme své domy, bez vody, která je naší nedílnou součástí a bez níž bychom nemohli žít, nemůže fungovat ani náš ekosystém. Všechny tyto zdroje jsou také nezbytné pro naše podnikání. Proto děláme vše tak, abychom je využívali odpovědně a stali se jejich důvěryhodným uživatelem.

Ekologické investice

Máme rádi náš region, cítíme za něj odpovědnost a stav životního prostředí nám není lhostejný. Proto důsledně uplatňujeme trvale udržitelný rozvoj, který je nedílnou součástí systému řízení naší firmy.
V roce 2011 jsme vybudovali moderní tkaninový filtr na severní části aglomerace za miliardu korun. V roce 2012 jsme pak odsířili koksovnu za více než 200 milionů korun a na začátku roku 2013 odprášili vápenné cesty na ocelárně tkaninovým filtrem. Také v dalších letech huť pokračovala v modernizaci. V roce 2014 jsme za 600 milionů korun odprášili aglomerační pásy, dalších 100 milionů putovalo na odprášení výklopníků rud a uhlí na obou aglomeracích. O rok později jsme investovali 125 milionů korun do technologie, která zachytává prach vznikající při vykládce surovin u aglomerace. 34,5 milionu korun putovalo na ekologizaci dvou hasicích věží na koksovně. V roce 2013 jsme odstartovali další etapu modernizace a ekologizace huti, která vyvrcholila v roce 2015. Celkem jsme v tomto období postavili 13 dotovaných ekologických projektů za 2 miliardy korun. Filtry také s vysokou účinností (nad 99 %) zachytávají i emise polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzo(a)pyrenu.

Díky všem těmto investicím se nám podařilo snížit komínové prachové emise na čtvrtinu hodnot roku 2003 a stlačit je na hodnotu 400 tun. To je pro představu o 99 % méně, než tomu bylo před 40 lety. Nekomínové emise jsme pak snížili poslední vlnou ekologizace o 400 tun a v plánu máme další projekty, které budou realizované v letech 2019-2021. Díky tomu jsme nyní na maximu, jakého jsme pomocí současných nejšpičkovějších technologií schopni dosáhnout.

Technologie, kterými odprašujeme

Data z měření účinnosti při zachytávání částic o velikosti PM1 (Zdroj – TESO)
Obrázek: Jak velké jsou částice, které díky Tkaninovým filtrům zachytáváme

Na provozy instalujeme nejmodernější odprašovací technologie na světě. Pro hutní provozy jsou to tkaninové filtry, které zachytí i ty nejmenší prachové částice včetně benzo(a)pyrenu a dioxinů. Jako nejlepší řešení je uvádí EU, která je považuje za nejlepší dostupnou techniku (BAT).
Spaliny z provozů jsou odsávány do tkaninového filtru, kde prochází desetitisíci tkaninových hadic, na které se zachycují prachové částice všech velikostí. Zaprášené hadice jsou pravidelně čištěny proudem vzduchu a vyfouknutý prach dopravován do zásobníku. Komínem tak odchází kouř zbavený prachových nečistot.

Ve spolupráci s Technickou službou ochrany ovzduší (TESO) jsme provedli měření prokazující účinnost tkaninových filtrů. Několik nezávislých měření potvrdilo, že průměrná účinnost zachycení i těch nejmenších částic, PM1, dosahuje 99,24 %.

V huti máme takových tkaninových filtrů několik desítek. Například tři spékací pásy na severní části aglomerace tkaninové filtry odprašují od roku 2011. Stály jednu miliardu korun a snížily emise prachu o více než 270 tun ročně. Několik dalších tkaninových filtrů jsme přidali v rámci 13 ekoinvestic v průběhu roku 2015. Nejvýznamnější z nich jsou tkaninové filtry pro dva spékací pásy na jižní části aglomerace. Filtry za 365 milionů korun zachytí téměř 100 tun prachu ročně!

Samotným pořízením filtrů ale naše práce nekončí. Ročně jen na provoz z a údržbu nově pořízených technologií pro omezování emisí vydáme přibližně 200 milionů korun.

Ekologické limity

Průmysl je v České republice regulován v oblasti emisí na několika úrovních. Existuje platná národní legislativa. Ta je zpřísňována krajskými integrovanými povoleními. A od roku 2016 vstoupily v Evropské unii v platnost tzv. nejlepší dostupné techniky (BAT), které zpřísněné hodnoty povolených emisí někde dál snižují. Zajímavostí je, že ostravská huť splňovala limity BAT už od roku 2011, tedy pět let před jejich závaznou platností.

Vodní zdroje

Voda je důležitou součástí průmyslových procesů. K zabezpečení své výrobní činnosti využíváme tři druhy vod, a to pitnou vodu, užitkovou vodu a provozní přídavnou vodu. Pro každý druh vody je vybudována a provozována samostatná rozvodná síť.

Slovníček pojmů

Aglomerace

Provoz zpracovávající železnou rudu, která je spolu s uhlím základní surovinou pro výrobu oceli. Železná ruda se zde spéká do tzv. aglomerátu.

BAT

Best Available Techniques, viz Nejlepší dostupné techniky.

Benzoapyren

Polycyklický aromatický uhlovodík s pěti benzenovými kruhy. Vzniká nedokonalým spalováním při teplotách 300 až 600 °C.

Dioxiny

Organické sloučeniny s obsahem chlóru. Jsou produktem nedokonalého spalování chlorovaných látek. Jejich vznik může provázet i přírodní procesy, např. požáry či erupce. Dioxiny jsou součástí odpadu, který vzniká na vysokých pecích a ocelárně. Předáváme ho autorizované firmě oprávněné k nakládání s tímto druhem odpadu.

Emise

Znečišťující látky, které se z určitého zdroje (např. výfuky automobilů nebo komíny továren a domácností) dostávají do ovzduší. Měří se přímo u zdroje.

Emisní limit

Nejvyšší přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší z určitého zdroje. Tento limit udává zákon o ochraně ovzduší.

Emisní strop

Nejvyšší přípustné úhrnné množství emise znečišťující látky za určité období na vymezeném místě. Emisní strop je udáván integrovaným povolením, který vydává krajský úřad.

Energetika

TAMEH Czech s.r.o. – elektrárna a teplárna v hutním areálu.

Imise

Obecná kvalita ovzduší na určitém místě, kterou kromě všech zdrojů znečištění ovlivňují také rozptylové podmínky nebo geografická poloha. Množství znečišťujících látek, které se hromadí ve složkách životního prostředí. Imise jsou následkem emisí. Jejich koncentrace je nižší a stálá.

Imisní limit

Nejvyšší přípustná míra znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti znečišťující látky na jednotku objemu vzduchu při normálním tlaku a teplotě.

Integrované povolení

Dokument udávající emisní stropy pro jednotlivé provozy průmyslových podniků (nahrazuje několik povolení dílčích). Je vydáváno krajskými úřady.

Koksovna

Část hutě vyrábějící z uhlí koks, který spolu se zpracovanou železnou rudou (viz aglomerace) tvoří základ tzv. vsázky do vysokých pecí, kde se vyrábí tekuté železo.

Nejlepší dostupné techniky (BAT)

Nejúčinnější a nejpokročilejší stadium vývoje technologií a provozu zařízení, které jsou vhodné k předcházení nebo alespoň k omezování emisí a jejich dopadů na životní prostředí. Tyto techniky vyžaduje legislativa Evropské unie, která vstoupí v platnost v roce 2016.

Ocelárna

Část hutě, ve které dochází k finální výrobě oceli z tekutého železa.

Oxid siřičitý

Bezbarvý plyn vznikající zejména při spalování síry. V přírodě se vyskytuje v sopečných plynech.

Prachové částice PM 1, PM 2,5 a PM 10

Pevné částice prachu. Liší se velikostí (frakcí) – PM 10 jsou ty částice, jejichž aerodynamický průměr nepřesahuje 10 µm atd.

Středojemná válcovna

Závod vyrábějící střední a jemnou profilovou ocel, určenou především pro stavby a konstrukce.

Tkaninový filtr

Nejlepší dostupné zařízení pro odprašování, zachycuje i menší pevné částice. Ty prochází skrz dlouhé textilní trubice, na kterých se zachycují. Tyto trubice se pravidelně oklepávají a částice jsou dopraveny do zásobníku. Pro odprašování představuje tkaninový filtr BAT.

Vysoké pece

Provoz, kde se vyrábí tekuté železo. To poté putuje do ocelárny, ve které se vyrábí ocel.

Profuk

Čištění elektrárenského kotle, které následuje po zásadních technologických úpravách kotle, například jeho ekologizaci. Vyrobená pára se využije k profouknutí kotle a jeho vyčistění. Po dobu profuku odchází natlakovaná horká vodní pára provizorním potrubím do ovzduší a odnáší s sebou mechanické nečistoty z kotle, například zbytky po svařování.

VŠE O PROFUCÍCH, ANEB KDYŽ SE ČIŠTÍ KOTEL V ELEKTRÁRNĚ

Proč se profuky dělají?

Profuky, neboli čištění kotle, se v souladu s evropskými a státními normami provádí vždy po větší stavební úpravě kotle. Provozně je to velmi důležitá součást spouštění kotle – před uvedením do provozu se díky profukům maximálně vyčistí. Kotel musí být před napojením do systému čistý, aby pára nevháněla do turbíny nečistoty. Mechanické nečistoty, např. zbytky po svařování, by totiž mohly turbínu nenávratně poškodit a zastavit celou výrobu energie.

V hutní energetice provádíme profuky, protože se úspěšně blížíme ke spuštění třech kotlů, které jsou nově vybaveny ekologickou technologií na snížení emisí dusíku. Jak takový profuk probíhá?

Čištění kotle je dvoustupňové – nejprve se kotel čistí chemickým proplachem, poté teprve přichází mechanické čištění natlakovanou horkou vodní párou, tzv. profuky. Kotel se přivede do plného výkonu, vyrobená pára se nahromadí a nahřeje, poté je rychle vypuštěna potrubím do ovzduší. Samotný profuk trvá 30-60 minut a uvolní se při něm až 200 tun páry! Pára představuje čistou vodu, která s sebou vynese zbývající nečistoty z kotle – například zbytky po svařování. Nahřívací fáze před samotným profukem trvá přibližně dvě hodiny a dochlazovací hodinu.

Kolik profuků se musí udělat?

Počet profuků se určuje účinností čištění, minimálně musí proběhnout aspoň tři. Při každém profuku se zjišťuje velikost a počet vyfouknutých mechanických nečistot. Jakmile lze kotel považovat za vyčištěný, končí i profuky